Toimenpidealoite Murad-koodiston käyttöönottamiseksi Suomessa

Eduskunnalle

Murad-koodisto (Murad Code) on kansainvälinen ohjeistus todisteiden keräämiseksi turvallisesti, tehokkaasti ja inhimillisesti konfliktialueilla tapahtuneiden seksuaalirikosten uhreilta ja todistajilta. Sen tavoitteena on varmistaa, että eloonjääneet voivat tallentaa kokemuksensa tavalla, joka kunnioittaa heidän toiveitaan, ihmisoikeuksiaan, vähentää traumoja ja parantaa oikeusturvaa. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen laatima Rooman perussääntö määritteli vuonna 2002 raiskauksen ja seksuaalisen väkivallan sotarikokseksi. Mikäli toiminta on järjestelmällistä, kyseessä voi olla rikos ihmisyyttä vastaan. Viimeisimpänä esiin ovat nousseet venäläisten tekemät järkyttävät rikokset ukrainalaisia kohtaan. Myös 2000-luvulla erityisesti Syyriassa tapahtunut systemaattinen seksuaalinen väkivalta ISIS:n toimesta on nostanut aiheen julkiseen keskusteluun ja synnyttänyt monia toimenpiteitä konfliktialueiden seksuaalisen väkivallan esiintuomiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. 

Raiskausta on käytetty monissa konflikteissa osana sodankäyntiä tavoitteenaan lietsoa pelkoa, alistaa ja tuhota vastarintaa yhteisön sisällä. Sen tarkoitus on nöyryyttää paitsi uhreja, myös uhrin perhettä ja muuta yhteisöä. Seksuaalinen väkivalta aiheuttaa pidempiaikaisia seurauksia, kuten tauteja, raskauksia sekä traumoja. Vaikka raiskaukset ovat sotarikoksia, uhrit jäävät valitettavan usein ilman tukea, oikeutta, korvauksia ja kuntoutusta. 

Konfliktialueilla tapahtuneen seksuaalisen väkivallan toteennäyttäminen on poikkeuksellisen haastavaa. Uhrin oikeusturvan toteutuminen on epävarmaa ja usein puutteellista. Rauhan aikanakin monessa maassa on vaikeuksia seksuaalirikosten todistamisen suhteen, mutta sotatilanteessa ongelmat syvenevät entisestään. Todistusaineiston kerääminen voi olla lähes mahdotonta sotaa käyvässä maassa. Lisäksi sota-aikana tekoihin liittyy usein entistäkin julmempia ja traumatisoivampia piirteitä, minkä vuoksi osa uhreista ei pysty tai halua puhua kokemastaan. Oma yhteisö saattaa myös pyytää vaikenemista, joka vaikeuttaa tekijöiden saamista vastaamaan teoistaan. 

Selviytyneiden henkilöiden tutkimukset ja kertomukset ovat välttämättömiä, jotta syylliset saadaan vastuuseen. Ne on kuitenkin suoritettava aina eettisesti ja uhrille siten, ettei tutkimukset ja todisteiden keruu aiheuta lisätraumoja. Murad-koodisto kokoaa olemassa olevat vähimmäisstandardit yhdeksi koodiksi, joka selkeyttää todisteiden keruusta vastuussa olevien toimintalinjauksia yhtenäisimmiksi. Yhdenmukainen, maailmanlaajuinen koodisto, joka kunnioittaa seksuaalirikoksen uhriksi joutuneita, auttaa omalta osaltaan lisäämään tietoisuutta ja siten lopulta ennaltaehkäisemään rikosten syntyä.  

Sota-ajan seksuaalirikokset heikentävät siviiliväestön toimintakykyä ja siksi niiden ennaltaehkäisy, toimintaprotokollat sekä varautuminen tulee ottaa huomioon osana kokonaisturvallisuutta. Varautuminen parantaa siviilihenkilöiden ja herkässä asemassa olevien suojaa. Suomen tulee olla asiassa edelläkävijä ja osoittaa kansainvälinen tuki konfliktialueilla seksuaalisesta väkivallasta selviytyneille. Lontoossa tällä viikolla pidetyssä seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä konfliktialueilla käsitelleessä konferenssissa kävi ilmi, että tähän mennessä vain kuusi maata on ottanut Murad-koodiston käyttöönsä. Yhdysvallat aikoo seuraavaksi ilmoittaa koodiston käyttöön ottamisesta. On viisautta ja inhimillistä varautua ennalta siviilien suojelemiseksi. Murad-koodistoa on ollut mukana luomassa Iso-Britannia, Nobelin rauhanpalkinnon voittaja Nadia Murad sekä IICI. 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin konfliktialueilla seksuaalisesta väkivallasta selviytyneiden aseman parantamiseksi ja ennalta suojelemiseksi, sekä implementoi Murad-koodiston osaksi lainsäädäntöä ja toimintatapoja. 

Helsingissä 15.12.2022 

Vilhelm Junnila ps 
Sheikki Laakso ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Kaisa Juuso ps 
Arto Satonen kok 
Eva Biaudet r