Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että verovelvollinen voi niin halutessaan maksaa vuosittaisen ajoneuvoveron korkeintaan kahdessatoista erässä nykylain mahdollistaman korkeintaan neljän erän sijaan. Lisäksi maksueriin lisättävä kolmen euron maksutapalisä ehdotetaan poistettavaksi. 

PERUSTELUT

Ajoneuvoverolain (1281/2003) 18 § (943/2018) mahdollistaa ajoneuvoveron maksamisen enintään neljässä erässä vuodessa. Verovelvollisen on pyydettävä Liikenne- ja viestintävirastolta veron jakamista maksueriin ennen verokauden ensimmäistä eräpäivää. Jokaiseen maksuerään lisätään maksettavaksi kolmen euron maksutapalisä. 

Vuosittain maksettavaa ajoneuvoveroa on käytännössä nostettu vuosittain. Vero vaihtelee suuresti riippuen ajoneuvotyypistä, ja 2—4 osassa maksettuna voi kertamaksu muodostua kohtuuttoman suureksi. Tästä aiheutuu tarpeetonta haittaa varsinkin, jos kotitaloudessa ei ole muistettu varautua eräpäivään tai kotitalouden taloudellinen tilanne on tilapäisesti heikentynyt. 

Varsinkin pienituloisten taloudenhallinta helpottuisi, jos ajoneuvovero olisi mahdollista maksaa pienemmissä erissä, vaikka kuukausittain verovelvollisen niin halutessa. Veron maksuerien rajoittamista neljään erään ei voida nykypäivänä pitää perusteltuna, koska maksut käsitellään pääsääntöisesti automaattisesti. Siksi kolmen euron maksutapalisä maksettua erää kohti on perusteeton lisämaksu. Lisämaksu asettaa verovelvolliset eriarvoiseen asemaan maksukykynsä vuoksi. 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki 
ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 18 §:n otsikko ja 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 943/2018, seuraavasti:

18 § 

Veron maksaminen erissä

Verovelvollisen ennen kunkin verokauden ensimmäistä eräpäivää tekemästä pyynnöstä Liikenne- ja viestintävirasto voi jakaa maksuun pantavan veron määrän maksettavaksi useammassa kuin yhdessä mutta kuitenkin enintään kahdessatoista erässä. Maksutapaa noudatetaan, kunnes verovelvollinen pyytää maksutavan muutosta. Pyyntö on tehtävä ennen verokauden alkua. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
 

Helsingissä 21.2.2020 

Vilhelm Junnila ps
Ritva Elomaa ps
Ano Turtiainen ps
Jari Koskela ps
Petri Huru ps
Kaisa Juuso ps
Heikki Vestman kok