Talousarvioaloite  Svenska  Finlands  folkting  -nimisen   järjes-tön valtionavustukseen  ehdotetun  määrärahan  vähentämisestä (-772 950 euroa)

Eduskunnalle

Svenska Finlands folkting kertoo sivuillaan olevansa yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää ruotsinkielisen väestön kielellisiä oikeuksia Suomessa. Lisäksi järjestö kertoo valvovansa ja edistävänsä ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja etuja. 

Suomen perustuslain 17 §:ssä mainitaan, että Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Lisäksi jokaiselle taataan oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Julkisen vallan on lisäksi huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. 

Koska yhdenvertaisuus on jo lailla turvattu, valtion ei ole tarvittavaa rahoittaa yksityistä järjestöä, joka edistää jo perustuslaissa turvattuja oikeuksia. Lisäksi perustuslain vaatima yhdenmukaisuus ei nykymallissa toteudu, sillä lailla ei ole määritelty ainoatakaan järjestöä, jonka tehtävä olisi suomenkielisten kielellisten oikeuksien puolustaminen. 

Folktingetin toimintaa rahoitetaan valtion tukien lisäksi eri rahastojen varoilla. Järjestö mainitsee myös sivuillaan, että Folktingetin kannatusyhdistys Svenska Finlands folktings garanter rahoittaa myös tarvittaessa toimintaa. Koska rahoitus on jo turvattu muista lähteistä, on perusteltua kohtuullistaa jaettavaa valtionavustusta. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että  eduskunta  vähentää  772 950 euroa  momentilta 29.01.50 Svenska Finlands  folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukaiseen valtionavustukseen ehdotetusta määrärahasta. 

Helsingissä 30.9.2022 
Vilhelm Junnila ps