Olen tänään pyytänyt yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta lausuntoa sisäministeriön kansliapäällikön valinnassa julkisuudessa olevien tietojen mukaan tapahtuneesta poliittisesta syrjinnästä. Tehtävään valitulla (Pimiä, Kirsi) ei ollut lainkaan kokemusta sisäministeriön hallinnonalalta, vaikka hän ohitti pitkän kokemuksen hallinnonalalta omaavan henkilön (Pelttari, Antti) ilmeisen poliittisin perustein. Erityisen raskauttavana on voitava pitää sitä, että sittemmin lakkautettu syrjintälautakunta oli ennen sisäministeriön alainen ja tehtävään valittu toimi itse yhdenvertaisuusvaltuutettuna ennen valintaansa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on Suomen oikeusministeriön yhteydessä toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista, edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää.

Asian on voitava katsoa olevan kansallisesti merkittävä poliittisiin virkanimityksiin liittyvän julkisen keskustelun vuoksi.  Merkillepantavaa on, että valinnan jälkeen on vedottu rekrytoinnissa olleisiin painotuksiin.  Valtion virantäyttöohjeessa kuitenkin  todetaan, että pätevyysarvioinnissa ja ansiovertailussa voidaan nojata vain sellaisiin seikkoihin, jotka on mainittu hakuilmoituksessa. Pimiän tapauksessa tuollaisia painotuksia ei löytynyt hakuilmoituksesta.

Avoimessa yhteiskunnassa merkittävien virkanimitysten tulisi tapahtua mahdollisimman johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi, jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus arvioida toiminnan asianmukaisuutta ja päätönsentekijöiden moraalia.