Kesän kuntavaalit lähenevät ja vaalien siirtämisen suoma ”jatkoaika” on mahdollistanut monille puolueille ennätyksellisiä ehdokasmääriä. Sen vuoksi on todennäköistä, että monet ensikertalaiset tulevat valituiksi valtuustoihin ympäri maata. Niin ensikertalaiset kuin kokeneemmatkin valtuutetut joutuvat kuitenkin tiukkaan paikkaan, eikä pelkästään koronapandemian takia, joka onneksi tuntuu olevan laskusuhdanteessa ainakin Suomessa. Tuleva sote-uudistus ja sen mukana tulevat itsehallinnolliset ”hyvinvointialueet” sekä tiukka taloustilanne luovat haasteita, joiden ratkaisemiseksi kuntalaiset odottavat paljon kunnanvaltuustoon valittavilta. Myös väestönkehitys varsinkin pienemmissä kunnissa luo oman inhimillisen haasteensa, jota ei tule unohtaa, sillä ikääntyvä väestö tarvitsee omat palvelunsa.

Väestön vanhetessa on huolehdittava eri ikäisten ja kuntoisten tarpeiden huomioimisesta. Tarvitaan riittävät resurssit kotipalveluihin heille, jotka vielä pystyvät ja haluavat asua oman kodin lämmössä, mutta joiden ei voida enää omin voimin olettaa suoriutuvan kaikista arkipäivän askareista. Erilaiset palvelusetelit ovat tehokas tapa mahdollistaa ikäihmisten asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään ja toteuttaa myös vanhuspalvelulain toteutumista, jossa korostetaan kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuutta. Setelien käyttöä tulee rohkeasti tutkia ja tarvittaessa laajentaa niiden käyttöä myös muihin tehtäviin, kuten lumitöihin ja talonmiespalveluihin.

Heille, jotka eivät enää pysty kotona asumaan tarvitaan riittävästi niin palveluasumista kuin tehostettua palveluasumista. Yksikköjen sijainnissa pitää asumistarpeen lisäksi  huomioida asukkaiden toiveet. Keskustaajamissa asuu yleisesti eniten ihmisiä, mutta on olennaista huomioida myös muut alueet. Tämä korostuu varsinkin saaristossa ja kunnissa, jotka ovat kuntaliitosten kautta levinneet laajalle alueelle. Monet ikäihmiset toivovatkin voivansa asua omalla tutussa ympäristössään myös palveluasumismuodossa, eikä ole inhimillistä siirtää ihmisiä pitkien matkojen päähän eletystä elämästään. Palveluiden saatavuus ja omaisten mahdollisuus vierailla on kuitenkin huomioitava rakentamalla uudet palvelukeskukset lähelle toimivia joukkoliikenneyhteyksiä, jolloin myös työntekijöiden saatavuus ja liikkuminen helpottuu.

Vaikka monet kunnat ovatkin taloudellisissa vaikeuksissa käyttötalouden kasvaessa ja investointejakin on jouduttu siirtämään, on tärkeää kohdata väestön vanhenemisen aiheuttamat haasteet ja muuttuvat tarpeet. Kunnanvaltuustolla on suuri rooli kaavoituksen mahdollistajana ja vetoan, ettei soveltuvan paikan löytämistä palveluasumiselle turhaan politisoida, sillä jonot pitenevät ja ikäihmiset odottavat. Kaavoitusprosessit voivat viedä vuosia ja siksi on kaikkien etu toteuttaa hankkeita siinä järjestyksessä, josta vallitsee laajin yhteisymmärrys tai selkeästi nopein toteuttamismahdollisuus. Toivotan menestystä tuleville kuntapäättäjille, niin uusille kuin vanhoillekin ja kehotan rohkeasti kohtaamaan ikääntymisen aiheuttamat haasteet, sillä perässä me tulemme, ihan jokainen.

Julkaistu myös Åbo Underrättelser -lehdessä. Kirjoitus luettavissa ruotsiksi täällä. (vain tilaajille)

Lisää kirjoittamiani blogeja ja mielipidekirjoituksia täällä.