Kaupunginvaltuusto 04.04.2016

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kuuden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”Pääministeri Juha Sipilän strategisessa hallitusohjelmassa halutaan lisätä ja monipuolistaa kieltenopiskelua. Sipilän hallitusohjelmassa erityisesti mainitaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti. Edellisellä vaalikaudella hyväksytyssä ponnessa eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lain säädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Eduskunnan enemmistön tuen saanutta pontta tukivat kaikki paikalla olleet keskustan ja perussuomalaisten edustajat, sekä enemmistö kokoomuslaisista ja tukea tuli myös sosialidemokraateista ja vihreistä.

Käytännössä kielikokeilu on ajateltu toteutettavan siten, että toi sen kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta luovuttaisiin, joka huomioitaisiin myös oppilaan jatko-opinnoissa. Kielikokeilu ei millään tavoin estä oppilaan ruotsin kielen opiskelua, vaan ainoastaan laajentaa kielivalikoimaa. Ruotsinkielisistä viranomaispalveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsin kielen opintoja.

Tällä hetkellä oppilaiden kielitaito pääosin rajoittuu kahteen kansalliskieleen ja akateemisen opiskelun vuoksi käytännössä pakolliseen englantiin. Muita kieliä opiskellaan hyvin vähän, koska harva oppilas kykenee omaksumaan kolmatta tai useampaa vierasta kieltä. Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tuleekin monipuolistaa jo opiskelun varhaisessa vaiheessa.

Me allekirjoittaneet ehdotamme kielikokeilun valmistelutyön pohjaksi seuraavia toimenpiteitä:

1 Naantalin tiedustelee oppilailta ja oppilaiden vanhemmilta, mitä vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta luovuttaisiin. Esimerkiksi saksan, ranskan, espanjan, venäjän tai muun kolmannen kielen lukija voisi velvoittavuuden poistuessa olla lukematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas katsovat sen perustelluksi ja ovat kiinnostuneita monikielisestä Suomesta.

2 Naantali perehtyy saamiinsa vastauksiin ja aloittaa niiden pohjalta alueellisen kielikokeilun valmistelutyön, joka tähtää opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävään lupahakemukseen kokeilun aloittamisesta.

3 Naantali selvittää lähikuntien, kuten Maskun ja Raision kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seudulliseen kielikokeiluun.

Samalla ilmaisemme tukemme tänään lanseeratulle ”monikielinen Suomi – ruotsi vapaaehtoiseksi” -kansalaisaloitteelle, joka mahdollistaisi monikielisen ja kielivarannoltaan rikkaan Suo men eli pakollisen ruotsin kielen opiskelun muuttamisen valinnaiseksi kaikilla kouluasteilla: peruskoulussa, ammattikoulussa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Valtuustoaloitteen perussanoma kuitenkin tähtää hallituksen jo hyväksymiin kielikokeiluihin ja niiden aloittamiseen Naantalin kaupungissa. Naantali on julistautunut uudistajaksi ja edelläkävijäksi monella saralla ja sillä on hyvät edellytykset olla edelläkävijä myös kansainvälisyyden osalla. Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kansainväli sen toimintakulttuurin ymmärtämisestä ja kaupunkimme kehittämistahdosta ja -kyvystä.”

 

Voit katsoa kaikki tekemäni aloitteet täältä.